پاورپوینت با موضوع کنترل مدیریت - بودجه بندی

پاورپوینت با موضوع کنترل مدیریت - بودجه بندی

پاورپوینت با موضوع کنترل مدیریت - بودجه بندی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 57 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

کنترل مدیریت - بودجه بندی

مقدمه

حسابداری مدیریت                                                                                                     کنترل مدیریت
استفاده ازبودجه بجای ابزارهای نظارتی دیگر درکنترل                           
کنترل مدیریت 
کنترل دیگران
کنترل زیرمجموعه
کنترل مردم وفعالیتها
کنترل توسط ارقام
کنترل جهت دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده .
کنترل افرادبااستفاده ازتکنیکهای مطمئن مثل اعداد. 
حسابداری مدیریت 
کنترل مدیریت همه حسابداری مدیریت نیست .
تاآنجاییکه اعداددرگیرباشدحسابداری مدیریت است .
اعداددرحسابداری مالی کاربرددارد.
درست است که حسابداری بامالی عجین شده ولی حسابداری بدون توجه به کنترل معناندارد.ارزش اطلاعات غیرمالی رانبایددست کم بگیریم.

شرکتها با بودجه برنامه ریزی می شوند.
بودجه بندی عملیاتی مختلف 
بودجه بندی یک ابزارمهم برنامه ریزی است که درآن  هزینه هاودرآمدهای سازمان )بطورکلی (وزیرمجموعه اش مشخص می شود.
بودجه منطقی سلسه اهدافی رامحیامی کندکه می تواندجنبه های مالی فعالیتهای قابل برنامه ریزی شده راپوشش دهد.
بودجه یک نوع طرح وبرنامه است که مدیران سعی می کنند آنراانجام دهندوبه ان دست یابند.
شرح داستان بودجه بدون پرداختن به وظیفه کنترلی آن ناتمام است.این فصل دراین خصوص است . 
 
مفهوم کنترل

کنترل را نمی توان محدودبه حسابداری مدیریت نمودولی فهم حسابداری مدیریت ازجنبه های کنترل آسان است .
دامنه نامحدودکنترل شامل چندین سطوح مختلف تجزیه وتحلیل              می باشد(ازافراددرون سازمان تامحیط های اجتماعی ).این محیط هابه ترتیب توسط روانشناسی,جامعه شناسی سازمانی وتئوری های اجتماعی وسیع اداره می شوند.
سوال اساسی مشترک بین آنها: چه کسی چه کسی راکنترل می کند؟وبرچه اساسی ؟
باطرح این سوالات بامجموعه ای ازموضوعات تحقیقاتی بیشتری روبروخواهیم شد: مکانیزم کنترل ,نتایج کنترل واقدامات شفابخش برای مشکلات کنترل 
باطرح عنوان این موضوعات عده ای به عوامل ریشه ای موضوعات کنترلی        ( جامعه شناسان )وعده ای به طرح راه حل (مدیران )می پردازند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

چشم انداز

مفهوم کنترل

کنترل مدیریت

مدل هارواردکنترل مدیریت

سایبرنتیک

تئوری عمومی سیستم ها

تئوری اقتضایی

نگرش سیاسی - اجتماعی

چارچوب کنترل

شبکه های اطلاعات

ارتباطات اجتماعی

کنترل بودجه ای –تکنیک وروش

بودجه قابل انعطاف

هزینه یابی استاندارد
تجزیه وتحلیل انحرافات