پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی

پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی

12000 قیمت

پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی

پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 89 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

داده های ساختمان زمین شناسی

ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف 
ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست .

دامنه عبارتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است که قابل اندا زه گیری می باشد و بر حسب درصد یا درجه بیان می شود . 

دامنه کوژودامنه ی کاوعبا رتند از :اگر میزان شیب از قله به سمت پایکوه افزایش یابد دامنه کوژ است واگر میزان شیب در همین جهت کاهش یابد دامنه کاو خواهد بود .

اشکال متنوع نا همواریها عبارتند از : دره ها یی به نام خط القعر که بسته به شکل وحجم آنها به وسیله ی میانا بهایی به نام طاق ،تیغه وتپه از هم جدا شده اند ناهمواریهای بزرگتری نیز وجود دارد که به نامهای کو هستان یا فلات یا دشت ومانند آنها نامگذاری شده اند .

پیکر شناسی ساختما نی عبا رتند از : مطالعه ی ناهمواریها در رابطه   باساختمان زمین شنا سی و طبقه بندی اشکال ساختما نی


سنگها بر اساس منشا پیدایش به سه دسته ی 1- سنگهای آ ذرین یا درونی . 2- سنگهای رسوبی  3- سنگهای دگر گونی  تقسیم می شوند . 

سنگها از نظر پیکر شنا سی به شش دسته ی  1-کانیهای دانه ریز ودانه درشت  .2- کانیهای هم اندازه وکانیهای با اندازه های متفاوت . 3- کانیهای هم شکل وکانیهای با شکل مختلف .4- کانیهای هم جنس وکانیهای نا هم جنس  . 5- کانیهای قابل نفوذ وکانیهای نفوذ نا پذیر . 6- کانیهای قابل حل وکانیهای غیر قابل حل  تقسیم می شوند .

سنگها ی آذرین یا سنگهای درونی از سخت شدن مواد مذاب حاصل می شود. 
 
انواع سنگهای آ ذ رین یا درونی عبارتند از : 1- سنگهای آ تشفشانی . 2- سنگهای آذرین درونی یا نفوذی . 3- سنگهای ماگمایی .

شکل ژیزمان سنگهای آ ذرین عبا رتند از : عمق سخت شدن ماگما نسبت به سطح زمین .

 انواع  شکل ژیزمان سنگها ی آ ذرین عبارتند از:
1- باتو لیتها .2- لاکو لیت .3- سیل .4- دایک . 5- نک .

با تو لیت : اگر کانیها در اعماق زمین به آ رامی سرد ومتبلور شود ،سنگهای دانه ای بویژه  گرانیت بوجود می ا ید . در این صورت باتولیتها با حجمی اغلب بزرگ ومتغیرتشکیل می شوند .
لاکولیت : چنانچه بازوی نفوذی در امتداد افقی سنگها ی مجاور قرار بگیرد و حالتی بیضوی داشته باشد لاکولیت نامیده میشود . 
سیل : اگر بازوها در امتداد سطح طبقات سنگهای رسوبی نفوذ کنند و نظم وترتیب آ نها رابه هم نزنند سیل نامیده می شوند .
دایک : اگر از سقف باتو لیتها و لاکو لیتها بازوهای مشابهی  در فضا های خا لی  ویا نقاط سست سنگهای فو قانی نفوذ کنندواین بازوها سطح طبقا ت رسوبی را قطع کنند ،دایک نامیده می شوند . 
نک : اشکال مشابه ا ی که از پر شدن دود کشهای آتشفشانی به جای می ماند نک نامیده می شود .


فهرست مطالب و اسلایدها:

فصل اول

داده های ساختمان زمین شناسی

فصل دوم

سنگهای رسو بی و سنگهای د گرگونی

فصل سوم

حرکات زمین ساخت

فصل چهارم

مجمو عه های سا ختمانی بزرگ کره ی زمین

فصل پنجم

اشکال اولیه ی سا ختمانی

فصل ششم

ساختما نهای  یک شیبی

فصل هفتم

ساختمان هاي چين خورده

فصل هشتم

اشكال كارستي

فصل نهم

ساختما نهای بلورین

فصل دهم

اشکال عریا ن شده

فصل یازدهم

واحدهاي بزرگ اشكال ساختماني ومجاورت آ ن ها

فصل دوازدهم

رشته هاي چين خورده

فصل سیزدهم

ارتباط مسيرشبكه آب ها باساختمان زمين شناسي

فصل چهاردهم

ساختمان زمين شناسي واجزاي شبكه آب ها

 


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره